BOEKELO IN ACTIE


Dit artikel is een vervolg op "BUURT IN ACTIE" (BIA), waarvan het eindverslag ook in deze Boeke-loos uitgave is vermeld.

De gemeente Enschede heeft de laatste jaren met wijk- en dorpsbudgetten geŽxperimenteerd en maakt de gedachte erachter nu structureel.
In Boekelo noemen wij deze werkwijze
   >>BOEKELO IN ACTIE>>.

Het budget voor   >>BOEKELO IN ACTIE>> is weliswaar aanzienlijk kleiner (€ 5.500,-) dan wat beschikbaar was voor BIA, maar het idee is hetzelfde: bewoners krijgen de gelegenheid om initiatieven te ontplooien en deze mede vanuit dit budget te laten bekostigen.

Wel gelden hiervoor spelregels:

 • De bewoners zijn opdrachtgever van het initiatief, waarbij het initiatief:
 • Niet strijdig is met de wet en de gemeentelijke regelgeving;
 • Geen privťbelang dient;
 • Aantoonbaar draagvlak heeft in de buurt, wijk of dorp;
 • Haalbaar is;
 • Past binnen de hieronder benoemde kaders.

Kaders:

 • Het bevorderen van arbeidsparticipatie;
 • Een schone en hele leefomgeving/buurt/wijk/dorp;
 • Het vergroten van het veiligheidsgevoel;
 • Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken;
 • Het stimuleren van duurzaam gedrag;
 • Het bevorderen van de leefbaarheid in buurt/wijk/dorp;
 • Het bevorderen van de sociale binding in buurt/wijk/dorp.

De bewoners zijn opdrachtgever van het initiatief en worden betrokken bij de uitvoering ervan. Hiervoor dienen bewoners dus zelf plannen voor de besteding van het dorpsbudget in te dienen. De plannen worden getoetst door de Dorpsraad en deze beslist uiteindelijk over een bijdrage.
Voor de toetsing van de initiatieven heeft de Dorpsraad een commissie van vijf leden geformeerd. Deze commissie geeft op basis van het bestedingsplan en eventuele toelichting hierop een positief of negatief advies aan de Dorpsraad.

Als commissie hebben we als vuistregel dat uw aanvraag door ons zo spoedig mogelijk moet worden verwerkt en dat het vrijwel altijd om co-financiering gaat, m.a.w. het plan zal nooit voor 100% uit ons budget bekostigd kunnen worden.

Procedure:
U dient een bestedingsplan in bij de commissie >>BOEKELO IN ACTIE>>
(via Ben Schoppert, Jan van Elburgstraat 22 of e-mail: [email protected]).

Na toetsing (waarbij u eventueel wordt uitgenodigd voor een nadere schriftelijke of mondelinge toelichting) adviseren wij de Dorpsraad al dan niet tot financiŽle ondersteuning over te gaan. U hebt ook de gelegenheid om uw bestedingsplan in de Dorpsraadvergadering toe te lichten.

Wij zullen u regelmatig, via de Dorpsraadvergaderingen, Boeke-loos en de site (www.boekelo.info) op de hoogte houden van onze activiteiten.

Namens >>BOEKELO IN ACTIE>>,
Ben Schoppert
 

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349