BUURT IN ACTIE

Van april 2011 tot en met april van dit jaar "liep" in Boekelo het gemeentelijke project
"Buurt In Actie" (BIA). Doel was om door het realiseren van goede idee�n van bewoners de sociale samenhang en leefbaarheid in (ons geval) Boekelo te vergroten.
De regie over het beschikbare budget was in handen van een zgn. projectgroep die bestond uit 7 personen: 2 indieners van een idee en 5 leden van de Dorpsraad.
Zij werden terzijde gestaan door 2 functionarissen van de gemeente Enschede, waarvan 1 optrad als ambtelijk secretaris.

In het komend najaar zullen we een presentatieronde organiseren van een aantal projecten die mede door een BIA-subsidie uitgevoerd konden worden. Via dit artikel willen we u alvast laten weten waaraan wij het beschikbare budget (� 40.000,-) hebben besteed.

In het voorjaar van 2011 werd BIA via een huis-aan-huis-folder onder de aandacht van de Boekelo�rs gebracht en kreeg men de gelegenheid om idee�n aan te dragen.
Van de eerste lichting indieners werden enkelen gevraagd zitting te nemen in de projectgroep. Het doel van deze groep was de ingediende idee�n te beoordelen en eventueel een bedrag toe te kennen uit de BIA-pot.

Hoewel het project formeel tot en met dit voorjaar liep, hebben we als projectgroep kort na de zomervakantie van 2011 besloten dat 15 oktober van dat jaar de uiterste indieningdatum zou zijn. Dat is niet helemaal gelukt: enkele projecten hebben we toch later nog beoordeeld en zo mogelijk gesubsidieerd. De volgende bedragen zijn toegekend:

Buurtfeesten

900

Zitbanken

1.500

Ontmoetingsplek voor jong en oud

5.000

Renovatie speelveld Doolhof

7.500

Kinderboerderij

10.000

Hekwerk trottoir OBS Molenbeek

2.250

Groenvoorziening Jan van Elburgstraat

1.308

Dorpshart

2.750

Feestverlichting

3.750

Website (overname en herinrichting)

620

Carillon (renovatie)

2.469

Herinrichting binnenplein Dr. De Jongstraat

1.500

Vergaderkosten projectgroep

178

Totaal

40.000

Zoals u ziet, waren er projecten die op korte termijn verwerkelijkt konden worden, maar ook is er geld gegeven voor activiteiten waarvan we pas over enige tijd kunnen gaan genieten.
Tot de eerste groep idee�n behoren: buurtfeesten, zitbanken
(naar de indienster van het idee, mevr. Kik, de "Kikbanken" genoemd), hekwerk trottoir OBS Molenbeek (Dirk Papestraat), groenvoorziening (en verzorging door de bewoners)
Jan van Elburgstraat, het vernieuwen van de website (Boekelo.info) en de renovatie van het carillon (hopelijk afgerond als u dit leest!)
De tweede groep wordt vertegenwoordigd door: ontmoetingsplek voor jong en oud, kinderboerderij, Dorpshart, feestverlichting en herinrichting van resp. binnenplein Doolhof en dat van de Dr. De Jongstraat.

In veel gevallen was de BIA-subsidie bedoeld als co-financiering:
de indieners moesten of moeten ook uit andere geldelijke bronnen putten om hun idee gerealiseerd te krijgen.

Zoals gezegd, wij hopen u in het najaar in de gelegenheid te kunnen stellen een aantal van de gerealiseerde BIA-projecten te tonen.

Ben Schoppert, lid van de projectgroep BIA2011.


Bankjes voor Boekelo


Het graven van de gaten
 


het plaatsen van een �Kik�- bank (foto: Henk Scholte in �t Hoff)

boeke-loos mei 2012 34ejaargang, nr.349