VOORTGANG ONTWIKKELING MFA

Het is al weer een tijdje geleden dat we een laatste bericht hebben geplaatst over de ontwikkeling van het MFA in Boekelo.
Het MFA wordt op dit moment door het stichtingsbestuur in nauwe samenwerking met de verenigingen en potentiŽle gebruikers verder uitgewerkt.

Onderstaand zullen we kort de voortgang schetsen van de volgende punten:

1. Afhandeling bestemmingsplanprocedures.
2. Aanleg velden en infrastructuur (gemeente Enschede.)
3. Realisatie van de bebouwing (BSC Unisson, Stichting MFA).

1. Bestemmingsplanprocedures.
Zoals u misschien heeft gehoord, was er beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de geplande bestemmingsplanwijziging. Er waren twee beroepsschriften ontvangen bij de Raad van State waarbij tevens een zogenaamde "voorlopige voorziening" was aangevraagd. Hiermee wordt voorkomen dat vooruitlopend op de behandeling toch wordt gestart met de werkzaamheden. Medio februari is de zaak in Den Haag behandeld en op 4 maart (vlak voor carnaval) kwam het bericht dat de voorlopige voorziening door de Raad van State is afgewezen.
Dat is een heel belangrijke stap. We hopen dat de RvS ook een definitief besluit neemt in lijn met deze afwijzing.

2. Aanleg velden en infrastructuur.
Voor wat betreft de aanleg van de velden is door de gemeente Enschede, na uitvoerig beraad met omni-vereniging BSC Unisson, het bestek gemaakt en staat de formele aanbesteding op stapel. Na het verwerpen van de voorlopige voorziening gaat de gemeente Enschede deze aanbesteding daadwerkelijk in gang zetten. Dit betekent dat er nu heel snel echt zal worden begonnen met de aanleg van de velden.
Het bestek spreekt van een oplevering medio september 2011.
In grote lijnen zal dit het plan zoals hieronder beschreven worden.

3. Realisatie bebouwing.

Voor het ontwerp van het MFA (het gebouw) geldt dat opdracht is gegeven aan de architect BCT voor maken van het definitief ontwerp.
Dit houdt in dat de indeling van de ruimtes uitgebreid met alle betrokkenen is besproken en zodat we tot een ontwerp gaan komen dat ook daadwerkelijk gebouwd kan worden.

Naast het definitief ontwerp wordt nu hard gewerkt aan het exploitatieplan. In dit plan wordt uitgewerkt hoe we het met elkaar gaan organiseren, hoe we de bouw gaan financieren en hoe we de exploitatie (dat wil zeggen de jaarlijkse kosten van het gebruik) rond gaan krijgen. Dit is een complexe aangelegenheid die veel tijd en inzet van de mensen vraagt. Met name de financiering van de bouw is daarbij een punt van aandacht. In dit verband voeren we ook gesprekken met De Woonplaats, die als woningstichting geÔnteresseerd is om de totale bouw qua financiering voor haar rekening te nemen.
Wij zijn samen met de Stichting MFA druk doende om de voor- en nadelen van een dergelijke constructie te bepalen. Als de formele opdracht tot bouw moet worden gegeven, zal hier duidelijkheid over moeten zijn; kortom nog genoeg werk aan de winkel.

We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor verdere vragen kunt u terecht bij de leden van het bestuur van het MFA.
Website: www.mfaboekelo.nl

Het bestuur van het MFA.

boeke-loos juni 2011 33e jaargang, nr 339