NIEUWS UIT DE DORPSRAAD (17 MEI 2011)


Aanwezig: Dorpsraadleden, minus Jules Overzee en Henk Guchelaar. Marrianne vd Berg (Stadsdeelmanagement), Jan ten Elzen (Stadsdeelbeheer), het publiek wordt gevormd door Henny Stokkink!

Enkele minuten over acht opent (1) Jeroen Verhaak de vergadering.
Hij meldt de aangekondigde afwezigheid van Jules Overzee en Henk Guchelaar, memoreert de ontvangst van een Koninklijke onderscheiding door de dorpsgenoten mw. Conijn en
dhr. Bulten en spreekt aan het adres van Edith Howard zijn waardering uit voor het fototentoonstellinginitiatief.
Aangezien de laatste zin van het rondvraagverslag in de notulen (2) van de aprilvergadering alleen maar vragen oproept, wordt deze geschrapt.
Ben Bel heeft de subsidieaanvraag voor Bookels Höltink bij de penningmeester aangeleverd.
Jeroen Verhaak heeft met de kerkrentmeesters gesproken over de huurtermijn van de voormalige kerk, vervolggesprek is in juli a.s.
Bij de postlijst (3) worden geen opmerkingen gemaakt.
We staan uitgebreid stil bij de gang van zaken m.b.t. de wijziging van de VVV-locatie in Boekelo (4). We betreuren de gang van zaken zeer.
Er blijkt vooraf geen contact met B.A.R.T. geweest te zijn.
Na afloop van deze Dorpsraadvergadering komen een aantal betrokkenen bijeen voor nader beraad.
Gewoontegetrouw krijgen de verschillende afgevaardigden in werkgroepen en commissies (5) volop de gelegenheid de verschillende activiteiten toe te lichten:

 • BIA (Buurt In Aktie): Deze projectgroep komt op 30 mei a.s. weer bijeen. Er zijn nog geen subsidies toegekend.
 • Dorpsplan+ (dorpshart, kinderboerderij, brief huurwoningen, boortorenroute):
  De leden van de Dorpsraad hebben intussen een uitgebreide mail van Henk Guchelaar gehad waarin de werkgroep "Dorpshart" haar ideeën uiteenzet.
  Deze tekst wordt gebruikt voor een gedachtewisseling met gemeentelijke instanties. Uiteraard zal er op termijn met belanghebbenden overleg gevoerd worden!
  Tijdens dit agendapunt enkele intermezzo’s:
 • B.A.R.T: heeft overleg gevoerd over een Toeristisch OpstapPunt;
  Aan de Winterhaarweg is een toeristisch "Rustpunt" ingericht.
  Ervaring overlast door marktopbouw? Jan ten Elzen zal dit bespreken met de marktmeester.

Wat de ontwikkelingen rond "het kleinschalig dierenverblijf enz." betreft meldt Saskia Duesmann dat met betrekking tot de meest waarschijnlijke locatie nog een aantal zaken geregeld moeten worden.
Inzake de "huurwoningen", waarover wij de gemeente en de woningbouwverenigingen een brief hebben gestuurd, hebben wij een reactie van de gemeente ontvangen. Wij zullen daar op korte termijn op reageren!
De werkgroep "boortorenroute" werkt aan de verdere ontwikkeling van de plannen.

 • ROM:
  Rutbekerveld: wij gaan op hoofdlijnen akkoord met de voorstellen.
  Groene zoom: Joost Brunink licht toe dat het hierbij gaat om het ontwikkelen van een groene zone ("schil") rond stad/dorp waarin licht recreatieve activiteiten in kunnen worden ontwikkeld.
  Beldershoekweg: reactie van de gemeente op onze brief is ontvangen. Blokken worden wel gelegd in de bermen. Wij zullen gemeente nog wijzen op mogelijkheid beperken doorgaand vrachtverkeer. Bewoner dhr. Witbreuk en Dorpsraad zijn het oneens over de te nemen maatregelen.
  Verkeerssituatie Twekkelo: wij nemen de door de gemeente hierover verzonden mail voor kennisgeving aan. Voor Boekelo houdt voorgestelde bijstelling van de plannen geen veranderingen in.
 • RSCJ:
  Gonny ten Veen meldt dat er schot zit in de plannen rond de aanleg van de ontmoetingsplaatsen voor jong en oud.
 • Beheerscomm. v.m. kerk:
  Zie de mededeling van Jeroen Verhaak bij punt 2 van deze agenda.
 • OVKK:
  Ben Bel doet verslag van een door hem bijgewoonde lezing m.b.t. de ontwikkeling van kleine kernen. Samenvatting: wees alert op de ontwikkelingen in de omgeving.
 • Boeke-loos:
  Onze intentie is het eigendomsrecht van de site bij de Dorpsraad onder te brengen.
 • Klankbordgroep De Bleekerij:
  Op 18 mei is er een gesprek over de Bleekerij-fricties tussen wethouder, MBS en Dorpsraad.

Bij de rondvraag(6) komen de volgende zaken aan de orde:

 • Saskia Duesmann: er was ooit sprake van het plaatsen van een Grolschketel bij De Buren, hoe staat het daarmee?
  Voorzitter antwoordt dat de gemeente dit indertijd heeft afgewezen.
 • Jan Haven: ter hoogte van Beckumerstraat 211 staat al enkele weken zonder aanleiding een waarschuwingspaal. Jan ten Elzen zorgt voor verwijdering.
 • Brenda Schukkert: hoe staat het met het herstel van de door een autobrand veroorzaakte wegdekschade op De Bleekerij?
  Jan ten Elzen: onderzoek loopt nog!
 • Marrianne van der Berg: in juni (hopelijk laatste) overleg met betrokkenen bij schoolpleinoverlast. Op 22 juni: vergadering over wijkbudgetten.

De vergadering wordt om vijf over negen gesloten.

Ben Schoppert

Volgende DR-vergadering: dinsdag 21 juni, aanvang 20:00 uur.
Kerkje Kwinkelerweg. Agenda: zie www.boeke-loos.nl.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!

 

boeke-loos  juni 2011 33e jaargang, nr 339